• ซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกราคา,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกแบรนด์,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกผู้ผลิต,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกสภาวะตลาด,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกบริษัท
 • ซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกราคา,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกแบรนด์,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกผู้ผลิต,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกสภาวะตลาด,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกบริษัท
 • ซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกราคา,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกแบรนด์,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกผู้ผลิต,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกสภาวะตลาด,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกบริษัท
 • ซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกราคา,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกแบรนด์,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกผู้ผลิต,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกสภาวะตลาด,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกบริษัท
 • ซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกราคา,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกแบรนด์,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกผู้ผลิต,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกสภาวะตลาด,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกบริษัท
 • ซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกราคา,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกแบรนด์,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกผู้ผลิต,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกสภาวะตลาด,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกบริษัท
 • ซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกราคา,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกแบรนด์,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกผู้ผลิต,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกสภาวะตลาด,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกบริษัท
 • ซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกราคา,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกแบรนด์,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกผู้ผลิต,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกสภาวะตลาด,กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกบริษัท
กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก
 • Happy Packaging
 • จีน
 • 10 วัน
 • สามล้านชิ้นในหนึ่งเดือน

กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก กล่องดีต่อสิ่งแวดล้อม กล่องพิมพ์ สีซีเอ็มวายเค และเคลือบด้าน ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 0.3USD

กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำกล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ด้านนอก (ขั้นต่ำ 1000 ชิ้น)

Low carbon packaging

Low carbon packaging box

corrugated box

Low carbon packaging

Low carbon packaging box

corrugated box


ชื่อ: :กล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก    

กระดาษ: กระดาษลูกฟูก ซีเอ็นบี + E ขนาด 300 แกรม 

การพิมพ์: การพิมพ์แบบกำหนดเองการพิมพ์สี สีซีเอ็มวายเค หรือ แพนโทน 

การตกแต่ง :เคลือบด้าน 

มิติข้อมูล: กำหนดเองได้ 

ตัวอย่าง: 2 วัน / ฟรี

เวลาในการผลิต: 7-10 วัน 

ขั้นต่ำ: 1,000 ชิ้น


ภาพถ่ายกล่องกระดาษลูกฟูกที่คล้ายกัน 

Low carbon packaging


คุณสมบัติของกล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำกล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ด้านนอก      

 1. กล่องดีต่อสิ่งแวดล้อม

 2.  กล่องพิมพ์ สีซีเอ็มวายเค และลามิเนตด้าน

  3.ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 0.3USD. 


บรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำกำลังมีความสำคัญมากขึ้นในโลกปัจจุบัน ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดผลกระทบของกิจกรรมของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ประเด็นหนึ่งที่บรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากคือการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับบรรจุภัณฑ์ภายนอกกล่องกระดาษลูกฟูกมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งและขนส่งสินค้าเนื่องจากมีน้ำหนักเบา ทนทาน และให้การปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในได้ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม การผลิตกล่องเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจำนวนมาก โดยสาเหตุหลักมาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำสามารถดำเนินการได้หลายกลยุทธ์ ประการแรก การใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยการใช้กระดาษแข็งและกระดาษรีไซเคิล เราสามารถลดความต้องการวัสดุบริสุทธิ์และลดพลังงานที่จำเป็นสำหรับการผลิตได้ นอกจากนี้ การใช้วัสดุรีไซเคิลสามารถช่วยเปลี่ยนของเสียจากการฝังกลบ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย อีกแง่มุมที่สำคัญของบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำคือการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกได้อย่างมาก การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทดแทนไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูกยังช่วยให้บรรจุภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต่ำอีกด้วย ด้วยการลดปริมาณวัสดุที่ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ให้สูงสุด เราสามารถลดน้ำหนักและปริมาตรโดยรวมของกล่องได้ ซึ่งในทางกลับกันจะช่วยลดพลังงานที่จำเป็นสำหรับการขนส่งและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน นอกจากกระบวนการผลิตแล้วการจัดการการสิ้นสุดอายุการใช้งานของกล่องกระดาษลูกฟูกก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน การส่งเสริมผู้บริโภคให้รีไซเคิลกล่องเหล่านี้สามารถช่วยปิดวงจรและทำให้มั่นใจได้ว่าวัสดุจะถูกนำมาใช้ซ้ำแทนที่จะทิ้งในหลุมฝังกลบ การใช้โครงการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรีไซเคิลสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกล่องกระดาษลูกฟูกได้อย่างมาก สรุปแล้ว,บรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำสำหรับกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นสิ่งสำคัญในความพยายามของเราในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิล แหล่งพลังงานหมุนเวียน และการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ เราสามารถสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายใน นอกจากนี้ การส่งเสริมการรีไซเคิลและการจัดการการสิ้นสุดอายุการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับกล่องกระดาษลูกฟูกได้อีกด้วย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจและผู้บริโภคในการจัดลำดับความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น


รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

close left right